Co wpływa na cenę złota? Kiedy złoto drożeje, a kiedy tanieje?

Podstawą skutecznego inwestowania jest znajomość i rozumienie praw rządzących danymi aktywami. Wyczekanie odpowiedniego momentu na kupno i sprzedaż złota decydują o tym, jak wiele zyskamy na transakcji i czy w ogóle okaże się ona opłacalna.

W przypadku złota wyróżnić można wiele czynników, zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, które w większym lub mniejszym stopniu kształtują jego kurs. Warto zapoznać się z głównymi przyczynami spadku i wzrostu cen szlachetnego kruszcu. Ich znajomość pozwoli na lepsze przewidywanie fluktuacji notowań złota, a tym samym na skuteczniejsze inwestowanie własnego kapitału.

Zainteresowanie

Naturalnym zjawiskiem w ekonomii jest wzrost cen wywołany zwiększonym popytem. W przypadku złota, zależność ta jest szczególnie zauważalna w krótkich przedziałach czasu. W długim horyzoncie inwestycyjnym popyt nie odgrywa aż tak znaczącej roli. Wynika to ze stałego zainteresowania złotem zarówno w celach lokacyjnych, jak i produkcyjnych.

Zapotrzebowanie na złoto w dużej mierze napędzane jest przez instytucje finansowe, branżę jubilerską i zegarmistrzowską, przemysł technologiczny oraz prywatnych inwestorów.

Wydobycie

Złoto jest surowcem o ograniczonych zasobach, co ma duży wpływ na stabilność ceny kruszcu. W przeciwieństwie do waluty, która może zostać dodrukowana, złota nie sposób wyprodukować. Ponadto, od kilku lat można zaobserwować spadek ilości wydobywanego surowca. Przyczyną negatywnego trendu są chociażby wzrastające koszty wydobycia złota, które wpływają na podwyżkę cen królewskiego metalu. W czasach nieustannie zmniejszającej się dostępności złota, staje się ono coraz mniej przystępnym produktem, co przy wciąż rosnącym popycie wpływa na wzrost kursu.

Dolar amerykański

Istotną rolę w kształtowaniu cen złota odgrywa także kurs dolara amerykańskiego. Ze względu na fakt, że notowania złota wyrażane są przy pomocy właśnie tej waluty, zmiany siły nabywczej dolara przekładają się na wykres wartości królewskiego metalu. Występująca pomiędzy nimi korelacja ma charakter negatywny, co oznacza, że gdy dolar traci na wartości, cena złota wzrasta, z kolei wzrost kursu dolara przekłada się na spadek wartości kruszcu. Zależności tej nie należy jednak traktować jak regułę – zdarza się bowiem, że zarówno wartość złota, jak i kurs dolara jedocześnie wzrastają lub maleją.

Uwarunkowania gospodarcze

Wzrost zamożności

Gdy dochód rozporządzalny wzrasta, konsumenci częściej szukają sposobów na inwestowanie swoich oszczędności. Rozsądni inwestorzy zdecydują się wówczas na ulokowanie części kapitału w złocie fizycznym, co z kolei wpłynie na zwiększony popyt surowca, a w konsekwencji wyższą cenę za uncję kruszczu.

Podobnie zachowują się banki centralne, które umiejętnie zarządzają rezerwami narodowymi, dywersyfikując portfel przy pomocy bezpiecznych aktywów.

Inflacja

O złocie wiele mówi się także w kontekście inflacji. Towarzyszący jej spadek wartości pieniądza zachęca bowiem inwestorów do szukania skutecznych sposobów zabezpieczenia finansowego. Złoto jest natomiast postrzegane jako najbezpieczniejsza forma lokaty kapitału w obliczu inflacji. Wzrost poziomu inflacji jest zatem równoważny ze wzrostem kursu złota. Analogicznie, w okresie deflacji cena za gram złota zmaleje.

Kryzys

W czasach kryzysu ceny złota odnotowują charakterystyczny trend. Objawia się on początkowym spadkiem kursu, wywołanym upłynnianiem majątku, czyli sprzedażą złota fizycznego. Następnie cena kruszcu zaczyna stopniowo rosnąć, co jest chociażby efektem zmiany polityki fiskalnej państw czy rosnącą inflacją. Wówczas, inwestorzy chcąc zabezpieczyć majątek przed utratą jego realnej wartości nabywają bezpieczne aktywa w postaci złota fizycznego.

Stopy procentowe

Stopy procentowe stanowią kluczowy punkt odniesienia dla inwestorów planujących ulokować nadwyżkę finansową w złocie. Na ich podstawie można ocenić opłacalność inwestowania w metale szlachetne, co ma z kolei bezpośredni wpływ na popyt. Duże zainteresowanie złotem spowoduje wzrost jego ceny, co może być idealną okazją do upłynnienia inwestycji. W przypadku wysokich stóp procentowych oferowanych przez banki centralne, inwestorzy znacznie chętniej lokują pieniądze w instrumentach finansowych oferujących wyższe zyski, tym samym rezygnując z posiadania dużych ilości złota.

Niepewność i spekulacje

Ogromną rolę w kreowaniu cen złota mają także aktualne nastroje społeczne. Wydarzenia na arenie międzynarodowej związane z elekcją prezydenta Stanów Zjednoczonych czy wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej są powodem krótkoterminowych wahań kursu złota. Eskalacja napięć politycznych może być dla inwestorów bodźcem do odwrócenia się od tradycyjnej waluty i ucieczki w wartościowy kruszec.

Duży wpływ na kurs złota mają także obawy związane z możliwością wystąpienie konfliktu zbrojnego. Powszechny strach wśród społeczeństwa może prowadzić do nagłego wzrostu cen metali szlachetnych. Dzieje się tak na skutek próby ochrony majątków przed dewaluacją i ucieczki w bezpieczne instrumenty finansowe, spośród których złoto pozostaje najpopularniejszym aktywem.