REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MENNICA APART


I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w poniższym Regulaminie, mają następujące znaczenie.

 1. Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Sklepie lub zapisywania się na Newsletter, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Sklepie, na potrzeby usług świadczonych w ramach Sklepu.

 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Formularz Rejestracji – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego utworzenie Konta lub zapisanie się na Newsletter.

 4. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego przesłanie wiadomości do Sprzedawcy.

 5. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego Kupującemu złożenie wobec Usługodawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 6. Kodeks Cywilny – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 1740 z późn. zm.).

 7. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z dnia 14.06.2014 r. z późn. zm.).

 8. Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 9. Sprzedawca/ Usługodawca/ Administrator – Mennica Apart Sp. z o.o., z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Stara Droga 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480858, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 złotych oraz NIP: 9721246262.

 10. Grupa Apart – Administrator oraz inne Podmioty powiązane z Administratorem, tj. Apart sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Stara Droga 3, KRS 0000056437, R2 Center sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Akacjowa 1 A, KRS 0000131449, E-R2 sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Suchym Lesie ul. Stara Droga 3, KRS 0000441930,ER2 sp. o.o. z siedzibą w Suchym Lesie ul. Stara Droga 3, KRS 0000447204, R2 Investment Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Stara Droga 3, KRS 0000441485, R2 Investment Sp. z o.o., z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Stara Droga 3, KRS 0000356184, APART Czech Republic s.r.o., Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, Republika Czeska.

 11. Umowa - umowa o Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.

 12. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Ponadto, w zakresie określonym w art. 7aa Ustawy o Prawach Konsumenta, do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stosuje się przepisy zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b Ustawy o Prawach Konsumenta.

 13. Przedsiębiorca – zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 14. Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sklep.

 15. Klient/Kupujący – Użytkownik, który (1) złożył w Sklepie Zamówienie w celu zawarcia Umowy Sprzedaży lub (2) zawarł Umowę Sprzedaży.

 16. Newsletter – Usługa Elektroniczna, nieodpłatna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o towarach, nowościach i promocjach, podmiotów z Grupy Apart. Treści przesyłane w ramach Newslettera mogą zawierać informacje o charakterze handlowym.

 17. Regulamin – poniższe regulacje wraz z wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują i które stanowią jego integralną część.

 18. Sklep/Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można zakupić towary lub usługi oferowane przez Administratora zgodnie z Regulaminem.

 19. Punkty Odbioru – Punkty Sprzedaży i/lub detaliczne salony sprzedaży Apart sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Stara Droga 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056437, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20.040.000 złotych oraz NIP: 7772611871, znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 20. Punkty Sprzedaży – lokale, w których Sprzedawca prowadzi działalność kantorową w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego, w zakresie sprzedaży i skupu Złota Dewizowego.

 21. Produkt/Towar – każdy przedmiot, oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę.

 22. Towar Notowany – Towar, którego cena zależy od ruchu cen na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (np. Towary stanowiące złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 Ustawy o VAT).

 23. Zamówienie – składana przez Kupującego za pomocą Formularza Zamówienia oferta zawarcia Umowy Sprzedaży.

 24. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawierana lub zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 25. Usługa Elektroniczna – Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną poprzez wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2021.576 t.j. z późn. zm.).

 26. Prawo Dewizowe – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe (Dz.U.2020.1708 t.j.) wraz z późniejszymi zmianami.

 27. Wartości Dewizowe - zagraniczne środki płatnicze oraz Złoto dewizowe i Platyna dewizowa, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8) Prawa Dewizowego.

 28. Złoto Dewizowe - złoto w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13) Prawa Dewizowego.

 29. Ustawa o VAT - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021.685 t.j. z poźn. zm.).

 30. Ustawa AML - ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 20212021.1132 t.j. z późn. zm.).

 31. Oświadczenie PEP – oświadczenie Klienta w przedmiocie zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego lub posiadania/nieposiadania statusu osoby bliskiej bądź rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, w rozumieniu przepisów Ustawy AML.

 32. Dane Identyfikacyjne – dane osobowe lub Oświadczenie PEP Klienta, wymagane w ramach środków bezpieczeństwa finansowego, w rozumieniu przepisów Ustawy AML.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.mennica.apart.pl (uwzględnieniem podstron i zakładek), prowadzony przez Usługodawcę Mennica Apart Sp. z o.o., z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Stara Droga 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480858, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 złotych oraz NIP: 9721246262, będącego Przedsiębiorcą.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta lub naruszające dobre obyczaje są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

 3. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu, w tym dotyczące dokonywania zakupów w Sklepie internetowym i prowadzenia Konta. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień skierowanych wyłącznie do Konsumentów albo do Przedsiębiorców.

 4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz Kupujących następuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników oraz Kupujących przez Sprzedawcę określa Polityka Prywatności, dostępna jest w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie Sklepu oraz na www.apart.pl/swiat/informacje/polityka-prywatnosci.

 5. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu przez Użytkownika, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

 7. Sklep umożliwia składanie ofert na zakup Produktów.

 8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

 9. Wszystkie aktualne formy komunikacji ze Sprzedawcą, w tym środki komunikacji online, wskazane są w zakładce Kontakt na stronie sklepu internetowego www.mennica.apart.pl.


III. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Rejestracji, Konto, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy oraz Newsletter.

 2. Do przeglądania treści udostępnionych w Sklepie, nie jest wymagana rejestracja i posiadanie Konta. Po wpisaniu przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu strony internetowej Sklepu lub skorzystaniu z funkcji przekierowania na stronę Sklepu, z chwilą wejścia na stronę Sklepu i rozpoczęcia przeglądania treści udostępnionych przez Usługodawcę, dochodzi do zawarcia umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. Wraz z opuszczeniem przez Klienta Sklepu umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną ulega rozwiązaniu.

 3. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym może następować po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Sklepie bądź bez rejestracji poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia bez uprzedniej rejestracji.

 4. Korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu rejestracji przy użyciu Formularza Rejestracji, w wyniku której nastąpi aktywacja Konta.

 5. Z chwilą zarejestrowania się i utworzenia Konta dochodzi do zawarcia umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, która zawierana jest na czas nieoznaczony, którą Klient może w każdej chwili wypowiedzieć poprzez wysłanie stosownego wypowiedzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mennica@apart.pl lub też pisemnie na adres: Mennica Apart sp. z o.o., ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las. Rejestracja i utworzenie Konta, nie stanowi nawiązania stosunków gospodarczych, dokonywana jest wyłącznie, w celu ułatwienia korzystania Użytkownikowi/Klientowi z funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży.

 6. Użytkownik ma prawo do korzystania wyłącznie z jednego Konta w Sklepie. Zakazane jest udostępnianie osobom trzecim danych, w tym hasła umożliwiającego dostęp do Konta, jak również korzystanie z Konta innego Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. W przypadku nieuprawnionego przejęcia/udostępnienia danych dostępowych do Konta osobie trzeciej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę.

 7. Z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie, rozpoczyna się korzystanie z Formularza Zamówienia.

 8. Na Newsletter można zapisać się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji w Formularzu Rejestracji w trakcie zakładania Konta albo w Formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia lub poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji dedykowanego do zapisywania się na Newsletter.

 9. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony przez spółkę Apart sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Stara Droga 3, KRS 0000056437. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Apart sp. z o.o., w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@apart.pl lub też pisemnie na adres: ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las.

 10. Nazwa Sklepu, wszelkie treści, w szczególności elementy tekstowe, oprogramowanie graficzne, multimedialne, jak np. filmy, zdjęcia produktów, wizerunki osób fizycznych, informacje o produktach, filmy promocyjne, opisy, komentarze, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia lutego 1994 roku (Dz.U.2021.1062 t.j. z późn. zm., dalej „Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”), udostępnione/opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawno-autorskiej. Prawa autorskie przysługują Sprzedawcy, innym podmiotom z Grupy Apart lub/i ich twórcom. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek osobisty, niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 11. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Sklepu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek osobisty zdefiniowany przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do materiałów Serwisu.

 12. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

 13. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: komputer, laptop lub inne telekomunikacyjne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox lub Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge.

 14. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz związane z funkcjonowaniem Sklepu, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mennica@apart.pl lub pisemnie na adres: Mennica Apart sp. z o.o., ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, z dopiskiem „Reklamacja Sklep Internetowy Mennica Apart”. Dla szybszego i łatwiejszego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik wskazane jest zmieszczenie w reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Użytkownika; oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Sprzedawcy.


IV. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. W Sklepie Mennica publikowane są informacje o Produktach i warunkach ich dostawy.

 2. W celu realizacji procedury Zamówienia, należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.

 3. Wybór Produktu następuje po dodaniu Produktu do wirtualnego koszyka. Umieszczenie Produktu w koszyku nie stanowi jego rezerwacji. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia oferty na zakup Produktu i niezrealizowanie takiego zamówienia, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

 4. Po dokonaniu wyboru Produktów, przed dokonaniem wyboru formy płatności, w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz warunków proponowanej Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy oraz numeru NIP.

 5. Po dokonaniu wyboru metody płatności, ale przed jej dokonaniem, w przypadku transakcji nabycia przez Klienta Towaru, spełniającej wymóg zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu Ustawy AML (transakcja kupna lub sprzedaży Wartości Dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro, według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu przeprowadzania transakcji), Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy, wskazane przez Sprzedawcę Dane Identyfikacyjne, w szczególności podać nr PESEL oraz przesłać skan lub zdjęcie dowodu osobistego, zgodnie z instrukcją dostarczoną Klientowi przez Sprzedawcę, na podany wcześniej przez Klienta adres e-mail. Klient zobowiązany jest dostarczyć wszystkie wymagane przez Sprzedawcę Dane Identyfikacyjne do godz. 12:00 następnego Dnia Roboczego od momentu złożenia Zamówienia. Niedostarczenie Danych Identyfikacyjnych w wymaganym terminie może skutkować odrzuceniem oferty Kupującego przez Sprzedawcę i anulowaniem Zamówienia Kupującego – co oznacza w takiej sytuacji, iż zamówienie uznaje się za niezłożone, a w przypadku zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedawca odstępuje od Umowy sprzedaży, bez wyznaczania terminu dodatkowego.

 6. Po dokonaniu płatności, Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie oznacza przyjęcia przez Sprzedawcę oferty Kupującego. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy potwierdzającej przyjęcie Oferty i zawarcie Umowy sprzedaży. W przypadku, gdy tylko część zamówienia została przyjęta, zawarcie umowy sprzedaży dotyczy wyłącznie potwierdzonych przez Sprzedawcę Produktów.

 7. Jeżeli, Sprzedawca nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Towar nie jest dostępny, bądź uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedawcy bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena – według wyboru i za zgodą Klienta.

 8. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 2) Ustawy o Prawach prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do Towarów Notowanych.

 9. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Towaru innego aniżeli wskazany w art. 38 pkt 2) Ustawy o Prawach Konsumenta, Kupującemu będącemu Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 7aa ww. Ustawy o Prawach Konsumenta - który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.


V. PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  • płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

  • płatności elektroniczne – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności;

  • płatność gotówką w siedzibie Sprzedawcy.

  Przy płatności elektronicznej, Sprzedawca zastrzega możliwość pobierania opłaty za obsługę płatności transakcji. Wysokość opłaty zostanie wskazana podczas dokonywania transakcji.

 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego.

 3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem bankowym lub płatności elektronicznych, zapłaty należy dokonać do godz. 12:00 następnego Dnia Roboczego od momentu złożenia Zamówienia. Przez dokonanie zapłaty przelewem bankowym rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Przez dokonanie zapłaty w przypadku płatności elektronicznych rozumie się otrzymanie potwierdzenia dokonania operacji przez operatora płatności. Niedokonanie zapłaty lub brak wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Sprzedawcy we wskazanym terminie może skutkować odrzuceniem oferty Kupującego przez Sprzedawcę i anulacją Zamówienia Kupującego i w takiej sytuacji zamówienie uznaje się za niezłożone, a w przypadku zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży, bez wyznaczania terminu dodatkowego. W takim przypadku Sprzedawca prześle Klientowi stosowną informacje lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży na postawie art. 492 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający może też zaoferować zamówione Towary Notowane Kupującemu z uwzględnieniem odpowiedniej zmiany ceny. Akceptacja nowej ceny przez Kupującego jest równoznaczna z dokonaniem nowego zamówienia w rozumieniu powyższych postanowień. Brak akceptacji w terminie 1 dnia roboczego od zaoferowania nowej ceny skutkuje uznaniem, iż zamówienie nie zostało złożone.

 4. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o VAT. W przypadku nabycia Towarów stanowiących wartości dewizowe Kupujący otrzymuje dowody kupna zgodnie z przepisami Prawa Dewizowego. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji lub podczas składania Zamówienia adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych potwierdzających zakup.


VI. DOSTAWA (KOSZT, SPOSOBY I TERMIN)
ORAZ ODBIÓR TOWARU

 1. Kupujący może zaproponować sposób i miejsce dostawy Towaru spośród opcji udostępnianych przez Sklep.

 2. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 4. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny. Odbiór osobisty jest możliwy po uprzednim dokonaniu zapłaty za Towar. Odbiór osobisty dostępny jest w Punktach Odbioru. Lista Punktów Odbioru, w których możliwy jest osobisty odbiór Towaru, wraz z ich adresami i godzinami otwarcia, jest udostępniana w Sklepie podczas wypełniania Formularza Zamówienia.

 5. Wysyłka Towaru może nastąpić jedynie po uprzedniej zapłacie za Towar i wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy, chyba że Klient wybrał opcję zapłaty gotówką w siedzibie Sprzedawcy.

 6. Czas wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia.

 7. W przypadku złożenia przez Kupującego jednego Zamówienia, obejmującego Towary o różnych terminach dostawy, takie Zamówienie zostanie dostarczone lub udostępnione do osobistego odbioru w terminie dostawy właściwym dla tego Towaru, wchodzącego w skład Zamówienia, który jest dostarczany w najdłuższym terminie dostawy. Kupujący nie jest uprawniony, do żądania dostarczenia lub udostępnienia Towarów, w różnych termiach w przypadku Zamówienia obejmującego więcej niż jeden Produkt. W przypadku woli Klienta dostarczenia lub udostepnienia mu Towaru, w krótszym wskazanym dla danego Towaru terminie dostawy, aniżeli najdłuższy, o którym mowa w zdaniu pierwszym (tj. wcześniejszym, aniżeli wskazany dla pozostałych Towarów objętych Zamówieniem), Kupujący winien złożyć osobne Zamówienie na każdy z poszczególnych Towarów, które mają zostać dostarczone w różnych terminach. Kupujący nie jest uprawniony, do żądania dostarczenia lub udostępnienia Towarów, w różnych termiach w przypadku Zamówienia obejmującego więcej niż jeden Produkt.

 8. Przesyłka dostarczana jest na wskazany przez Klienta adres.

 9. W stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, Wydanie Towaru zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia Sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

 10. Klient przy odbiorze Towaru od przewoźnika, powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym spisać protokół szkody.


VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 2) Ustawy o Prawach Konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do Towarów Notowanych.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta za zgodność świadczenia z umową określone są w Ustawie o Prawach Konsumenta w Rozdziale 5a oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 3. Reklamacje można składać: (1) pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub (2) za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu, lub (3) poprzez wysłanie wiadomości email na adres: mennica@apart.pl, (4) w Punktach Sprzedaży.

 4. Sprzedawca zastrzega, że nie przyjmuje od Kupującego tzw. przesyłek za pobraniem (ang. Cash On Delivery; przesyłka, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty wskazanej w liście przewozowym przez nadawcę przesyłki) jeśli wiąże się to z koniecznością spełniania świadczenia pieniężnego, a Sprzedawca takiej przesyłki nie zamawiał.

 5. W przypadku reklamacji Produktu zakupionego od Sprzedawcy, Klient będący Konsumentem udostępnia Sprzedawcy Produkt wraz dowodem jego zakupu. Sprzedawca na swój koszt odbierze Towar od Klienta, w tym celu Klient wybierze najdogodniejszą dla niego jedną z zaproponowanych przez Sprzedawcę opcji odbioru reklamowanego Produktu od Klienta, np. za pośrednictwem kuriera, paczkomatu lub bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży. Lista Punktów Sprzedaży wraz z ich adresami i godzinami otwarcia, dostępna jest na stronie internetowej Sklepu.

 6. Dla sprawnego i szybszego rozpatrzenia reklamacji, jedynie zaleca się, zamieszczenie w opisie reklamacji:

  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

  • żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

  • danych kontaktowych składającego reklamację.

 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 8. Sprzedawca zajmuje stanowisko w przedmiocie reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w sposób zgodny ze swoim życzeniem tj. np. na podany adres e-mail, nr telefonu lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

 9. W przypadku zwrotu ceny, zwrot następuje w analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt.


VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA
REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://spsk.wiih.org.pl/index.php?id=102);

  • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawca);

  • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

  • skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution) http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym UOKiK https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


IX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących i Użytkowników nie będących Konsumentami.

 2. Oferta Kupującego niebędącego konsumentem złożona Sprzedawcy nie może być odwołana.

 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym Konsumentem w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 4. W wypadku Kupujących nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawca Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 6. W razie przesłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności spisać protokół szkody.

 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

 8. W wypadku Użytkowników nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem ogranicza się do szkody rzeczywistej do wysokości wartości Zamówienia, nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika/Kupującego nie będącego Konsumentem.

 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca dokonuje transakcji, o których mowa w Regulaminie, działając w imieniu i na swoją rzecz.

 3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby treści i informacje zawarte w Sklepie były jak najbardziej rzetelne i wiarygodne.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania usług Sklepu w sytuacjach awaryjnych oraz w celach przeprowadzenia prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników komunikatem wysłanym na podaną podczas rejestracji Skrzynkę e-mail.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; konieczności dostosowania Regulaminu do stanowisk orzeczeń sądów, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmian organizacyjnych mających wpływ na realizację Zamówień, wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, jak pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej - Konto) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 7. Oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne w wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta.

 8. Zmiana Regulaminu nie powoduje naruszenia praw nabytych Klienta będącego Konsumentem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 9. Sprzedawca powiadomi Klienta o zmianie Regulaminu, nie później niż 14 dni przed planowaną datą wejścia zmian poprzez przesłanie na podany przez Klienta adres e-mail powiadomienia wskazującego datę wejścia w życie zmian wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem, jak również poprzez zamieszczenie stosownej informacji o zmianie na stronie internetowej Sklepu.

 10. W celach statystycznych, zapewnienia jak najwyższej jakości i bezpieczeństwa usług, utrzymania sesji, dostosowanie zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta dotarcia do użytkownika, który odwiedził stron z przekazem reklamowym na innych stronach internetowych, optymalizacja korzystania ze strony, w tym przy kolejnej sesji. Sprzedawca korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.

 11. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo "Apart" lub „Mennica Apart”), układu i kompozycji strony internetowej mennica.apart.pl (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego.

 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2020.344 t.j. z późn. zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta , Prawo Dewizowe oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinni Państwo poinformować Mennica Apart Sp. z o.o., o decyzji o odstąpieniu od umowy, wysyłając list na adres: ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las bądź wiadomość pocztą elektroniczną (e-mail) na adres mennica@apart.pl.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.



WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


- Adresat: Mennica Apart Sp. z o.o., adres do wysyłki: ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, e-mail: mennica@apart.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

__________________________________________________________________________________________


- Numer zamówienia


_________________________________________________


- Adres e-mail


_________________________________________________


- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


_________________________________________________


- Sposób zwrotu płatności
(np. numer rachunku bankowego)


_________________________________________________


- Imię i nazwisko klienta(-ów)


_________________________________________________


- Adres klienta(-ów)


_________________________________________________


- Podpis klienta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


_________________________________________________


- Data


_________________________________________________


(*) - niepotrzebne skreślić