REGULAMIN SKUPU
MENNICA.APART.PL


I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w poniższym Regulaminie, mają następujące znaczenie.

 1. Kupujący/ Administrator – Mennica Apart Sp. z o.o., z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Stara Droga 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480858, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 złotych oraz NIP: 9721246262;

 2. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Przedsiębiorca – zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 4. Użytkownik - (1) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - który korzysta ze Sklepu Internetowego lub Sklepu stacjonarnego;

 5. Sprzedawca / Sprzedający – Użytkownik, który zmierza lub zawiera Umowę Sprzedaży z Kupującym.

 6. Regulamin – poniższe regulacje.

 7. Sklep Internetowy – funkcjonalność strony internetowej pod adresem https://mennica.apart.pl/, za pośrednictwem której można zawrzeć Umowę Sprzedaży.

 8. Sklep stacjonarny – stacjonarne salony sprzedaży Kupującego, znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 9. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna w postaci formularza, który wypełnia Sprzedawca w celu skontaktowania się z Kupującym.

 10. Towar – złoto w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13) Prawa Dewizowego, oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę.

 11. Dokument depozytowy – potwierdzenie przyjęcia Towaru do depozytu, w celu wykonania Wyceny przez Kupującego.

 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów, zawierana lub zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bądź zawarta w Sklepie stacjonarnym (w przypadkach określonych w pkt IV Regulaminu).

 13. Wycena – określenie wartości Towaru, poprzez komisyjne oględziny Towaru, ustalenie jego istotnych cech, poprzez zważenie i/lub zmierzenie oraz wykonanie badania probierczego oraz innych czynności niezbędnych do oszacowania jakości i wartości Towaru. Podstawą Wyceny jest cennik Kupującego.

 14. Prawo Dewizowe - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe (Dz.U.2020.1708 t.j.) wraz z późniejszymi zmianami.

 15. Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

 16. Ustawa AML - ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2021.1132 t.j. z późn. zm.).

 17. Usługa Elektroniczna - Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną poprzez wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2021.576 t.j. z późn. zm.).II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mennica.apart.pl (z uwzględnieniem podstron i zakładek) oraz Stacjonarne sklepy prowadzone są przez Usługodawcę Mennica Apart Sp. z o.o., z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Stara Droga 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480858, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 złotych oraz NIP: 9721246262, będącego Przedsiębiorcą.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta lub naruszające dobre obyczaje są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

 3. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu Internetowego oraz Sklepów stacjonarnych w zakresie działalności polegającej na skupie Towarów od Użytkowników. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień skierowanych wyłącznie do Konsumentów albo do Przedsiębiorców.

 4. Administratorem danych osobowych jest Kupujący. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz Kupujących następuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników oraz Sprzedawców przez Kupującego określa Polityka Prywatności, dostępna jest w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie Sklepu oraz na https://mennica.apart.pl/firma/polityka-prywatnosci.

 5. Kupujący oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Kupujący nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

 6. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 2) Ustawy o Prawach Konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do Towarów.

III. PROCEDURY SKUPU ONLINE

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedający powinien wypełnić i wysłać Formularz Kontaktowy.

 2. Po przesłaniu przez Sprzedającego Formularza Kontaktowego, Kupujący skontaktuje się ze Sprzedającym, w celu ustalenia terminu i miejsca odbioru Towaru. Koszty przewozu, odpowiedzialność za prawidłowe zapakowanie Towaru oraz prawidłowe wypełnienie dokumentów przewozowych spoczywa na Sprzedającym.

 3. Sprzedający przesyłając Towar oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, Towar nie posiada wad prawnych, jest przedmiotem jego własności, nie jest obciążony prawami osób trzecich, nie pochodzi z przestępstwa, wykroczenia, ani czynu zabronionego. Ponadto, Sprzedający oświadcza, że został poinformowany, że przy Wycenie uwzględnia się, tylko wartość metalu szlachetnego, z którego jest wykonany.

 4. Przesłanie Formularza Kontaktowego i/lub wysłanie Towaru do Kupującego, w żaden sposób nie zobowiązuje Kupującego do zawarcia Umowy sprzedaży.

 5. Kupujący po otrzymaniu Towaru dokona jego Wyceny.

 6. Kupujący przystąpi do Wyceny, pod warunkiem ustalenia, że przysyłka jest kompletna.

 7. Przed przystąpieniem do Wyceny Kupujący dokona oględzin opakowania przesyłki i odnotuje istotne spostrzeżenia co do jego stanu.

 8. W przypadku zastrzeżeń Kupującego co do stanu przesyłki, jej zawartości, Kupujący uprawniony jest do odmowy wykonania Wyceny, w takim przypadku przesyłka zostanie komisyjnie spakowana i odesłana Sprzedającemu.

 9. Kupujący uprawniony jest do odmowy wykonania Wyceny, gdy przedmiot przekazany przez Sprzedawcę do Wyceny Kupującemu, nie jest złotem dewizowym, zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 pkt 13) Prawa Dewizowego, a tym samym nie jest Towarem, w rozumieniu definicji Towaru, wskazanej w pkt I.10 Regulaminu.

 10. W przypadku gdy Kupujący uzna, że dla prawidłowej Wyceny konieczne jest przeprowadzenie badania metodą inwazyjną, skutkującą naruszeniem integralności Towaru, Kupujący występuje do Sprzedawcy o uprzednie wyrażenie zgody na takie badanie, składając ofertę zakupu pod warunkiem, że badanie potwierdzi autentyczność Towaru. W przypadku, gdy Kupujący potwierdzi autentyczność Towaru, Kupujący jest zobowiązany do jego zakupu po cenie wynikającej ze złożonej oferty. W przypadku niewyrażenia zgody przez Sprzedawcę na badanie metodą inwazyjną, Kupujący uprawniony jest do odmowy złożenia oferty i zakupu Towaru.

 11. Wycena jest niezwłocznie po jej wykonaniu przesłana na adres e-mail Sprzedającego.

 12. W przypadku, gdy Sprzedający zgadza się z Wyceną dokonaną przez Kupującego, Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu wraz akceptacją Wyceny skanu lub zdjęcia dowodu osobistego lub paszportu zgodnie z instrukcją przesłaną Sprzedającemu przez Kupującego, na podany adres e-mail. Akceptacja Wyceny i dostarczenie skanu dowodu osobistego lub paszportu przez Sprzedającego jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie (z zastrzeżeniem postanowienia III.14 poniżej). Niedostarczenie skanu lub zdjęcia dowodu osobistego lub paszportu, najpóźniej do godz. 12:00 następnego dnia roboczego od momentu akceptacji Wyceny przez Sprzedającego skutkuje odrzuceniem oferty przez Sprzedającego i anulowaniem Wyceny – co oznacza w takiej sytuacji, iż Wycenę uznaje się za niezłożoną.

 13. Uzgodniona cena wynikająca z zaakceptowanej przez Sprzedającego Wyceny zostanie przekazana przez Kupującego przelewem na numer rachunku bankowego wskazanego przez Sprzedającego, w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 14. W przypadku transakcji skupu Towaru, spełniającej wymóg zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu Ustawy AML (transakcja kupna wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro, według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu przeprowadzania transakcji), Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu, wskazane przez Kupującego dane identyfikacyjne, w szczególności podać numer PESEL oraz przesłać skan lub zdjęcie dowodu osobistego lub paszportu, zgodnie z instrukcją dostarczoną Sprzedającemu przez Kupującego, na podany adres e-mail. Dodatkowo Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć w ten sam sposób oświadczenie Sprzedającego w przedmiocie zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego lub posiadania/nieposiadania statusu osoby bliskiej bądź rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, w rozumieniu przepisów Ustawy AML. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć wszystkie wymagane przez Kupującego dane identyfikacyjne oraz wymienione wyżej oświadczenie do godz. 12:00 następnego dnia roboczego od momentu akceptacji Wyceny przez Sprzedającego. Niedostarczenie danych identyfikacyjnych oraz wymienionego wyżej oświadczenia w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty przez Sprzedającego i anulowaniem Wyceny – co oznacza w takiej sytuacji, iż Wycenę uznaje się za niezłożoną, a w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Kupujący odstępuje od Umowy Sprzedaży, bez wyznaczania terminu dodatkowego.

 15. W przypadku niedojścia do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru, gdy Towar nie spełnia warunków z pkt III.9 Regulaminu lub wobec braku oferty kupna ze strony Kupującego lub jej nieprzyjęcia przez Sprzedawcę, bądź niedostarczenia przez Sprzedawcę danych identyfikacyjnych/oświadczeń, o których mowa w pkt III. 12 lub pkt III.14 Regulaminu – Towar, zostanie komisyjnie spakowany i niezwłocznie odesłany Sprzedawcy, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od dnia ziszczenia się przyczyny.

IV. PROCEDURY SKUPU STACJONARNEGO

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie stacjonarnym, Sprzedawca przedstawia Kupującemu Towar do Wyceny.

 2. Kupujący uprawniony jest do odmowy wykonania Wyceny, gdy przedmiot przekazany przez Sprzedawcę do Wyceny Kupującemu, nie jest złotem dewizowym, zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 pkt 13) Prawa Dewizowego, a tym samym nie jest Towarem, w rozumieniu definicji Towaru, wskazanej w pkt I.10 Regulaminu.

 3. Towar, podlega Wycenie na miejscu w Sklepie stacjonarnym lub zostaje przesłany przez Kupującego, w celu wykonania Wyceny do siedziby Kupującego, według decyzji Kupującego.

 4. W przypadku konieczności wykonania Wyceny w siedzibie Kupującego, Sprzedawca przekazuje Kupującemu Towar do depozytu.

 5. Warunkiem przyjęcia Towaru do depozytu jest okazanie przez Sprzedającego Kupującemu dowodu osobistego lub paszportu, w celu weryfikacji tożsamości Sprzedającego. Potwierdzeniem przyjęcia Towaru do depozytu jest Dokument depozytowy podpisany przez Kupującego i Sprzedającego.

 6. Kupujący dokonuje Wyceny nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty przyjęcia Towaru do depozytu.

 7. Sprzedawca oddając Towar do depozytu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, Towar nie posiada wad prawnych, jest przedmiotem jego własności, nie jest obciążony prawami osób trzecich, nie pochodzi z przestępstwa, wykroczenia, ani czynu zabronionego. Ponadto, Sprzedawca oświadcza, że został poinformowany, że przy Wycenie uwzględnia się, tylko wartość metalu szlachetnego, z którego jest wykonany.

 8. Opis przedmiotu depozytu (w szczególności próba, gramatura, producent), zawarty w Dokumencie depozytowym, stanowi deklarację Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia właściwości przedmiotu depozytu przez Kupującego.

 9. Oddanie Towaru do depozytu, w żaden sposób nie zobowiązuje Kupującego, do złożenia oferty kupna, ani też do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 10. Wycena wraz z ofertą kupna, jest niezwłocznie po jej wykonaniu przesyłana na adres e-mail Sprzedawcy lub wiadomością tekstowa (sms) na numer telefonu podany przez Sprzedawcę.

 11. Akceptacja Wyceny i wola zawarcia Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę winna zostać wyrażona Kupującemu w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania oferty kupna jest jednoznaczna z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie (z zastrzeżeniem postanowienia IV.13 poniżej).

 12. Uzgodniona cena, wynikająca z zaakceptowanej przez Sprzedawcę oferty kupna, według wyboru Sprzedawcy, zostanie przekazana przez Kupującego przelewem na numer rachunku bankowego wskazanego przez Sprzedawcę, w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży lub wypłacona w gotówce w Sklepie stacjonarnym.

 13. W przypadku transakcji skupu Towaru, spełniającej wymóg zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego w rozumieniu Ustawy AML (transakcja kupna wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro lub 10 000 euro – w przypadku płatności gotówką, według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu przeprowadzania transakcji), Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu, wskazane przez Kupującego dane identyfikacyjne, w szczególności podać numer PESEL oraz przesłać skan lub zdjęcie dowodu osobistego, zgodnie z instrukcją dostarczoną Sprzedającemu przez Kupującego, na podany adres e-mail. Dodatkowo Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć w ten sam sposób oświadczenie Sprzedającego w przedmiocie zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego lub posiadania/nieposiadania statusu osoby bliskiej bądź rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, w rozumieniu przepisów Ustawy AML. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć wszystkie wymagane przez Kupującego dane identyfikacyjne oraz wymienione wyżej oświadczenie do godz. 12:00 następnego dnia roboczego od momentu akceptacji Wyceny przez Sprzedającego. Niedostarczenie danych identyfikacyjnych oraz wymienionego wyżej oświadczenia w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty przez Sprzedającego i anulowaniem Wyceny – co oznacza w takiej sytuacji, iż Wycenę uznaje się za niezłożoną, a w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Kupujący odstępuje od Umowy Sprzedaży, bez wyznaczania terminu dodatkowego.

 14. W przypadku niedojścia do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru, gdy Towar nie spełnia warunków z pkt IV.2 Regulaminu lub wobec braku oferty kupna ze strony Kupującego lub jej nieprzyjęcia przez Sprzedawcę, bądź niedostarczenia przez Sprzedawcę danych identyfikacyjnych/oświadczeń, o których mowa w pkt IV.13 Regulaminu - Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie odebrać Towar ze Sklepu stacjonarnego Kupującego na własny koszt i ryzyko, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od dnia ziszczenia się przyczyny.

 15. Umowa sprzedaży Towaru zwarta w Sklepie stacjonarnym nie jest umową sprzedaży zawieraną na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa i Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta.

 16. Do Umów Sprzedaży zawieranych w Sklepie stacjonarnym stosuje się Regulamin z wyłączeniem postanowień, odnoszących się wyłącznie do skupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, tj. : pkt II.5, pkt II.6 oraz całego pkt III.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego i w Sklepach Stacjonarnych, są w języku polskim.

 2. Kupujący dokonuje transakcji, o których mowa w Regulaminie, działając w imieniu i na swoją rzecz.

 3. Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; konieczności dostosowania Regulaminu do stanowisk orzeczeń sądów, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmian organizacyjnych mających wpływ na realizację Zamówień, wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, jak pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Kupujący powiadomi Użytkownika o zmianie Regulaminu, na 7 dni przed planowaną datą wejścia zmian poprzez zamieszczenie stosownej informacji o zmianie na stronie internetowej Sklepu oraz w Sklepach stacjonarnych. Zmiana Regulaminu nie powoduje naruszenia praw nabytych Kupującego będącego Konsumentem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone Wyceny lub oferty , realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 5. W celach statystycznych, zapewnienia jak najwyższej jakości i bezpieczeństwa usług, utrzymania sesji, dostosowanie zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji dotarcia do Użytkownika, który odwiedził stron z przekazem reklamowym na innych stronach internetowych, optymalizacja korzystania ze strony, w tym przy kolejnej sesji; Kupujący korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.

 6. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych (w tym logo "Apart" lub „Mennica Apart”), układu i kompozycji strony internetowej mennica.apart.pl (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Kupującego.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2020.344 t.j. z późn. zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta , Prawo Dewizowe oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kupującego.